ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการบัญชี

วัตถุประสงค์ สามารถอธิบายความหมายของหัวข้อต่อไปนี้ได้

1. Fix Cost, Variable Cost

2. Break Event

3. ความหมายของการบัญชี

4. บัญชีการเงิน, บัญชีการบริหาร

5. สินทรัพย์, ทรัพย์สิน

6. รายจ่าย, ค่าใช้จ่าย

7. งบรายได้ค่าใช้จ่าย, งบกำไรขาดทุน

8. สินทรัพย์=หนี้สิน+ทุน

9. งบดุล

10. ค่าเสื่อมราคา, ค่าเสื่อมสิ้น

11. EBITDA, EBIT

12. Quick Ratio, Current Ratio

13. Accural Basis


References
Lecture Note ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการบัญชี อ.นันทพร พิทยะ การอบรมผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์ครั้งที่ 4 ตึก อปร.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 เมย-21พค.46

http://gotoknow/blog/nopadol/265276

ผศ.(พิเศษ) น.พ.นภดล สุชาติ
nopadols@nu.ac.th

Make your own free website on Tripod.com