9. งบดุล (Balance Sheet)

สินทรัพย์หนี้สินและส่วนทุน
Current Assets
เงินสด
ลูกหนี้
สินค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
Current Liabilities
เจ้าหนี้บัตรเครดิต
เจ้าหนี้เงินกู้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า (จะต้องให้บริการในอนาคต)
Non Current Assets
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
Non Current Liabilities
ทุนจดทะเบียน
กำไรสะสม จัดสรรแล้ว, ยังไม่จัดสรร


[Home]  [Back]  [Next]
Make your own free website on Tripod.com