10. ค่าเสื่อมราคา (Depreciation), ค่าเสื่อมสิ้น(Amortization)


ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) = (ราคาทุน - ราคาซาก)/อายุใช้งาน
เมื่อครบอายุเหลือในบัญชี 1 บาท
ที่ดินไม่มีค่าเสื่อมราคา
อาคารกำหนดอายุใช้งาน 20 ปี
คอมพิวเตอร์กำหนดอายุใช้งาน 5 ปี
เครื่องบิน 14 ปี, เครื่องยนต์ 10 ปี, เก้าอี้โดยสาร 5 ปี

ค่าเสื่อมสิ้น (Amortization)


[Home]  [Back]  [Next]
Make your own free website on Tripod.com