Accural Basis

  • ถ้าเดือนนี้ใช้จ่ายไป 50,000 บาท โดยกำหนดมีจ่ายเงินเดือนหน้า จะบันทึกลงสมุดบัญชีเดือนไหน ?
  • ระบบเดิม บัญชีเงินสด (Cash Basis) จะบันทึกในวันที่จ่ายเงินจริง ดังนั้นระบบบัญชีจะยังไม่รับรู้ว่าจะมีค่าใช้จ่าย
  • ระบบพึงรับพึงจ่าย (Accrural Basis) ลงสมุดบัญชีเดือนนี้ ระบบบัญชีรู้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในเดือนหน้า

[Home]  [Back] 
Make your own free website on Tripod.com