1. Fix Cost, Variable Cost

Fix Cost เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าไฟส่องสว่าง ค่าแอร์ มีคนมากน้อยเท่าไรก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนี้ ค่าเหมารถบัส คิดเงินแบบ Fix Cost

Variable Cost คิดต่อราย ยิ่งมีจำนวนคนมากขึ้นก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น เช่น ค่าซื้อตั๋วรถไฟฟ้า ค่าตั๋วในโรงภาพยนต์คิดแบบ Variable Cost


[Home] [Next]
Make your own free website on Tripod.com