3. การบัญชี (Accounting)

คือศิลปะของการจดบันทึกรายการค้า จัดหมวดหมู่ แยกประเภทและสรุปเป็นงบการเงิน

ประเภทการบัญชี

  • บัญชีการเงิน (Financial Accounting)
  • บัญชีการบริหาร (Managerial Accounting)

ระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) ที่ใช้อยู่นั้นไม่สามารถให้ข้อมูลต้นทุน ที่แท้จริงของการดำเนินงานได้ แต่ระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) จะเป็นการบันทึกบัญชีตามการใช้ทรัพยากรที่เป็นจริง ซึ่งสามารถคำนวณหาต้นทุนดำเนินการได้เหมาะสมกว่า จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบบัญชีภาครัฐ จากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง


[Home]  [Back]  [Next] 
Make your own free website on Tripod.com