4. บัญชีการเงิน, บัญชีการบริหาร

บัญชีการเงินบัญชีการบริหาร
 1. จดบันทึกรายการ จัดหมวดหมู่ สรุป
 2. จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 3. จัดทำสม่ำเสมอ
 4. ข้อมูลอดีต
 5. จัดทำตามแบบฟอร์มมาตรฐาน
 6. แสดงภาพรวมของกิจการ
 7. มีหลักฐาน
 1. วิเคราะห์ตีความข้อมูลในงบการเงินให้สอดคล้องตามความต้องการของนักบริหาร
 2. จัดทำตามความต้องการของผู้บริหาร
 3. ไม่ต้องทำสม่ำเสมอ
 4. ข้อมูลอดีตและอนาคต
 5. ไม่มีแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐาน
 6. ให้ข้อมูลแยกตามหน่วยงาน
 7. อาจเป็นข้อมูลจากการคาดคะเน


[Home]  [Back]  [Next] 
Make your own free website on Tripod.com